Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Същността  на Политиката по качество на „ЮНИГЛАС” ООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги по внос и  дистрибуция на медицинско оптично и офталмологично оборудване, монтаж, гаранционно и извън гаранционно обслужване. Директна продажба на оптични изделия.

Стратегията на „ЮНИГЛАС” ООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

„ЮНИГЛАС” ООД е определила следните цели по качество:

Клиенти:

Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга:

Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги, като подобрява непрекъснато своите услуги;

Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите услуги, предлагани на местния пазар;

Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското законодателство;

Персонал:

Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения;

Партньори:

Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.

Повишаване на конкурентоспособността:

Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги.

 

Управителят на „ЮНИГЛАС” ООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество.

Осъществяването на Политиката по качество задължава всеки служител на дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели по качество.

20.04.2016 г.

                                                                                        УПРАВИТЕЛ:      

                                                                                                                 АТАНАС ЯНЕВ